boekrestauratie, boekenrestauratie, boeken restauratie, boek restauratie Dumarey
Cores

Boekbinder

Boekbinden

Restauratie


restauratie van perkament, charters, manuscripten, handschriften, oorkonde
PERKAMENT RESTAURATIE
Perkament

In de hellenistische periode (323 - 1e eeuw voor Chr.) werd vanuit de stadstaat Perga-mon (in Voor-Azië) een nieuwe beschrijfstof verspreid: het perkament. Helemaal nieuw was deze beschrijfstof niet: het gebruik om op huiden te schrijven was in het oosten immers niet onbekend. Het gebruik ervan werd o.m. bij de inwoners van Mesopotamië en van Egypte geattesteerd. Ook Herodotos bericht over het gebruik van huiden als beschrijfstof door de Ioniërs, terwijl Ktesias van Knidos (vierde eeuw voor Christus) vertelt dat de officiële kronieken van de Achaemeniden (Perzische dynastie die regeerde van ca 700 tot 330 voor Christus) ook op huiden geschreven waren. We mogen bijgevolg aannemen dat het gebruik van huiden als beschrijfstof niet uitgevonden werd te Pergamon, maar er wel op punt werd gesteld in de tweede eeuw voor Christus. Daar geen contemporaine fragmenten gevonden werden, hebben we geen idee van de productietechnieken, de kwaliteit en het uitzicht van dit perkament. Het is trouwens niet onmogelijk dat het fijn leder betrof. Het woord perkament is afgeleid van 'de plaats van uitvinding': Pergamon.

Voor de middeleeuwen hebben we meer informatie over de aanmaak van perkament. Over het uitzicht en de kwaliteit zijn we nog beter ingelicht, daar zeer veel middeleeuws perkament bewaard is.

Perkament werd als volgt aangemaakt: een dier (meestal een kalf, een schaap of een geit) werd gevild en de huid werd gedurende enkele dagen in kalkwater geweekt. Chemisch gezien is kalkwater een oplossing van calciumhydroxide of gebluste kalk - Ca(OH)2 . Het is een alkalische of basische vloeistof, dit betekent dat de zuurtegraad, pH, hoger ligt dan 7. Daarna wordt het vel voor de eerste keer schoongemaakt. Het wordt hiertoe over een boomstam gehangen. Aan de éne zijde worden de haarresten verwijderd, aan de andere zijde de vleesresten1. Hierna wordt het gedeeltelijk gereinigd vel voor een tweede keer in een kalk-bad te weken gestopt, waarna het op een raam opgespannen wordt. Met een speciaal mes worden nu de laatste haar- en vleesresten verwijderd. Bij het drogen blijft het vel opgespan-nen. De afwerking bestaat uit het egaliseren van de oppervlakte met een puimsteen en het uniformiseren van de kleur door het aanbrengen van een fijne laag krijt. Vrijwel steeds is het verschil tussen haar- en vleeszijde na de bewerking nog vast te stellen (eventueel onder de microscoop). De haarzijde is meestal donkerder van kleur, vertoont tekenen van haarinplanting en krult hol. De vleeszijde voelt zachter en pluiziger aan en krult bol. Soms plakt de inkt er minder goed op.

De kwaliteit van het perkament wordt bepaald door de aard en de leeftijd van het dier waarvan de huid afkomstig is en door de vakbekwaamheid van de bewerker van het perkament.

Het mooiste en soepelste perkament was afkomstig van doodgeboren of pasgeboren lammetjes of kalveren.

Perkament was en is een zeer duur produkt. Bij schaarste gebruikten kopiïsten oud perkament waarvan ze de oude tekst verwijderd hadden door een laagje van het perkament af te schrapen of door het perkament te wassen. Soms slaagde men erin de oude tekst helemaal te verwijderen; in sommige gevallen is de oude tekst nog leesbaar. Hiertoe beschijnt men het document met ultraviolet licht (lamp van Wood) waardoor de letters oplichten. Een vel papyrus of perkament dat tweemaal (of meer) beschreven is, noemen we een palimpsest.


1 Tot hier zijn de bewerkingen voor perkament en leder vrijwel gelijklopend. Na deze fase echter worden de vel-len die bestemd zijn om tot leder verwerkt te worden, gelooid en worden ze vast, hard en waterdicht. De looistof is dikwijls een combinatie van een zout en een zuur (pH < 7). In de middeleeuwen werden meestal organische looistoffen gebruikt, bekomen uit fijngemalen planten of plantendelen (tannine, of run indien het enkel vermalen eik betreft). Na de looifase wordt het leder gespoeld en eventueel gekleurd

Perkament restauratie
Restauratie van perkament

Wij restaureren en conserveren documenten op perkament, charters, manuscripten of handschriften, perkamenten banden, waaiers in perkament,...etc.

We kunnen u de volgende behandelingen aanbieden:
Dummy charterberging, vlakke montage van charters met zegels
restauratie van charters met zegels, restauratie van perkament
restauratie van boeken, boeken restaurateur, restauratieatelier
Restauratieatelier Dumarey
Stationsstraat 58
B-8460 Oudenburg
GSM 0497 90 19 42
info@papier-restauratie.be
BE 0781 283 233

Perkament restauratie
Perkament restauratie
Disclaimer        Nl    |    Fr      |      www.boekenrestauratie.be    |     Gastenboek    |
perkament restauratie
perkament restauratie
perkament restauratie
perkament restauratie
perkament restauatie
perkament restauratie
perkament restauratie
perkament restauratie
perkament restauratie
perkament restauratie
perkament restauratie
perkament restauratie
perkament restauratie
perkament restauratie
coresatelier</a>, erkend coresatelier, cores, restauratievakman van boeken en archief, restauratievakman van papier, atelier, restauratie, conservatie, boeken, archief, archiefrestauratie, papier, erkend, restauratieatelier, restauratrice, papier, perkament, gravures, kaarten, charters, zuurvrije dozen, ontzuren, archieven, bibliotheken, musea, reversibel, aquarellen, gouaches, West-Vlaanderen, bewaar de bibliotheken, gedrukt erfgoed, geschreven erfgoed, erfgoed bewaarder, archiefstukken, collecties boeken, restauratie, eerstelijnszorg, boeken restauratie, papier restauratie, perkamentrestauratie, zegel, perkamenten band, papieren band, boeken ehbo, conserverende doos, zuurvrije doos, overslagdoos, boekhersteller, Cores studenten, Coresstudenten, Brugge, Vlaanderen, samenwerking, samenwerkingsverband, vlakken perkament, calamiteiten, schimmelbehandeling, screening, archief, collecties, behoudsmedewerker, inktvraat, documenten, registers, atlassen, akten, posters, tekeningen, Syntra-West, Dumarey, Oudenburg, archief ontsluiten, boekbinder, boekbinden, conservator-restaurator, erfgoedconsulent, Conservering van bibliotheekcollecties, UPLA, competentieplatform, docent, Martine Eeckhout, Marijn de Valk, Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief, digitaliseren, erfgoedinstellingen, Karel Velle, stadsarchief, Bisdom en Grootseminarie, Openbare Bibliotheek, erfgoedpartners, Rijksarchief, archiefdiensten, bisdom, grootseminarie, OCMW, erfgoedcel, calamiteitenserviceOost-Vlaanderen, Oudenburg, Cores erkend, Cores erkend restauratieatelierrestaurateur, restauratievakman, boekrestauratie, erkend CORES, boekenrestauratie, restauratie boeken, boekhersteller, boeken herstellen, boeken repareren, herinbinden van boeken, boeken EHBO, papierrestauratie, papierrestaurateur, boekenrestaurateur, papier restaurateur, boeken restaurateur, boekrestaurateur, papierrestaurator, papier restaurator, boekenrestaurator, boekrestaurator, boeken restaurator, boek restaurator, conservering, erkend restaurateur, restauratieatelier, CORES, restauratie van handschriften, restauratie van getijdenboeken, restauratie van verluchte handschriften, restauratie van incunabelen, restauratie van oude drukken