Boekenrestauratie papierrestauratie Dumarey
Cores

Boekbinder

Boekbinden

Restauratie


restauratie van zegels en charters  Restauratieatelier Dumarey
Perkament restauratie
Rijkere geest, fijnere hand

De bekwaamheid van een goed restaurator ligt niet enkel in de nauwkeurigheid, maar vooral in de kennis en het juiste gebruiken van technieken en materialen.

Een goed restaurator is aldus een praktische mens met een kritische geest.

Daarvoor is een permanente scholing en grote gedrevenheid nodig. Als boekrestaurator wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken waarvan sommige ontleend zijn aan het boekbinden. Maar een boekbinder is geen restaurator, omdat de restaurator gebonden is aan de ethische code die hem opdraagt reversibele materialen en methoden te gebruiken, met respect voor het historisch verleden van het object. Als restaurator moet er getracht worden zo weinig mogelijk aan de oorspronkelijke structuur te veranderen en zoveel mogelijk van het originele materiaal en originele structuur te behouden. Soms is het beter uit behoedzaamheid te zondigen dan uit durf. Een goed restaurateur stelt het welzijn van het object boven zijn eigen gedreven- en nieuwsgierigheid. Een goed restaurateur heeft ook oog voor de sporen van de geschiedenis en voert er onderzoek op uit: pathologie van het papier, identificatie en productie van het papier, lijmen en bindmiddelen, inkten en kleurstoffen, bindingen, manieren van vouwen,..etc. Daarbij kan hij u adviseren over een goede hanterings- en conserveringsmethode.


Als restaurator volgde ik de restauratieopleidingen van Cores
* :
         - restauratievakman van kunst op papier
         - restauratievakman van boeken, papier en archief
         - handboekbinder
en hou ik me nog permanent bezig met bijscholen.

De opleidingen die ik kreeg waren zowel theoretisch-, technische-wetenschappelijk als praktisch gericht. Ik kreeg er de gelegenheid te mogen werken aan originele stukken van het Rijksarchief Brugge, het OCMW-archief, het Stadsarchief- en de Openbare Bibliotheek van Brugge. Positief aan deze opleiding, is aldus dat er geen kloof is tussen het werkveld en de opleiding.

Als restauratieatelier kunnen wij conservatie- en restauratie werken uitvoeren op vlak papier, boeken en boekbanden, perkament, zegels in was en schellak, waaiers in papier en/of perkament, ect.... voor privé personen, bibliofielen, (kunst)handelaars en antiquariaten.

Maar ook archieven, bibliotheken en musea
zijn hier aan het goede adres!

Dat erfgoed een grote verantwoordelijkheid is, daar zijn we ons in restauratieatelier Dumarey van bewust. De conservator/directeur of bibliothecaris wordt dagdagelijks geconfronteerd met het behoud en de ontsluiting van een collectie of fonds. Een collectie staat dus niet op zich, maar maakt deel uit van een breder geheel. Het nieuwe erfgoeddecreet biedt museum, archief en erfgoedbibliotheek dan ook nieuwe uitdagingen om hun basisfuncties van verzamelen, behouden, beheren, onderzoeken en de publieksgerichte functie te organiseren.

Restauratieatelier Dumarey kan archieven en bibliotheken helpen met de aanpak van hun bijzondere verzameling via het topstukkendecreet. We houden ons hierbij aan de ethisch aanvaarde code van het E.C.C.O. waarbij alle behandelingen zoveel mogelijk reversibel zijn en waarbij de nadruk ligt op conserveren en preserveren boven het restaureren. Van elke conservatie/restauratie wordt dus ook een uitvoerig restauratieverslag geschreven waarin alle behandelingen nauwgezet worden beschreven. De nieuwe visie op erfgoed toont echter enkel verschuivingen, waarbij de nadruk meer en meer komt te liggen op digitaliseren van volledige collecties.
De degradatie van sommige collecties is vandaag de dag soms echter zo ver gevorderd dat een efficiënte en dringende conserveringsstrategie nodig is. Er is niet altijd tijd en geld om alles stuk per stuk te bekijken. Als restauratieatelier kunnen wij archieven en bibliotheken ook helpen bij het efficiënt aanpakken van collecties boeken via boeken EHBO, collecties charters, schade-inventarissen, etc...Hiervoor kan ik rekenen op de samenwerking met nog twee andere restauratoren,
die dezelfde opleiding genoten als ik, via ons samenwerkings verband C&R Assistance.


        
Cores is het Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief en is een gezamenlijk initiatief van het Rijksarchief en het Stadsarchief Brugge, de archiefdiensten van Bisdom Brugge en Seminarie Brugge, het OCMW-archief, Erfgoedcel Brugge en Openbare Bibliotheek Brugge en Syntra West waarbij activiteiten rond restauratie en conservering van boeken en archief, onderzoek, opleiding en dienstverleningen mede met de expertise van deze partners worden gebundeld ten gunste van de erfgoedsector.


Boeken restaurateur, restauratie van boeken, boekrestauratie
Boekenrestauratie
boekrestauratie
restauratie van waaiers op papier, karton of perkament
restauratie
boekrestaurator
plakband verwijderen
Restauratie van waaiers
restauratie
papierrestauratie
boekenrestauratie
restauratie
papierrestauratie
papierrestauratie
papierrestauratie
boekenrestauratie
coresatelier</a>, erkend coresatelier, cores, restauratievakman van boeken en archief, restauratievakman van papier, atelier, restauratie, conservatie, boeken, archief, archiefrestauratie, papier, erkend, restauratieatelier, restauratrice, papier, perkament, gravures, kaarten, charters, zuurvrije dozen, ontzuren, archieven, bibliotheken, musea, reversibel, aquarellen, gouaches, West-Vlaanderen, bewaar de bibliotheken, gedrukt erfgoed, geschreven erfgoed, erfgoed bewaarder, archiefstukken, collecties boeken, restauratie, eerstelijnszorg, boeken restauratie, papier restauratie, perkamentrestauratie, zegel, perkamenten band, papieren band, boeken ehbo, conserverende doos, zuurvrije doos, overslagdoos, boekhersteller, Cores studenten, Coresstudenten, Brugge, Vlaanderen, samenwerking, samenwerkingsverband, vlakken perkament, calamiteiten, schimmelbehandeling, screening, archief, collecties, behoudsmedewerker, inktvraat, documenten, registers, atlassen, akten, posters, tekeningen, Syntra-West, Dumarey, Oudenburg, archief ontsluiten, boekbinder, boekbinden, conservator-restaurator, erfgoedconsulent, Conservering van bibliotheekcollecties, UPLA, competentieplatform, docent, Martine Eeckhout, Marijn de Valk, Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief, digitaliseren, erfgoedinstellingen, Karel Velle, stadsarchief, Bisdom en Grootseminarie, Openbare Bibliotheek, erfgoedpartners, Rijksarchief, archiefdiensten, bisdom, grootseminarie, OCMW, erfgoedcel, calamiteitenserviceOost-Vlaanderen, Oudenburg, Cores erkend, Cores erkend restauratieatelierrestaurateur, restauratievakman, boekrestauratie, erkend CORES, boekenrestauratie, restauratie boeken, boekhersteller, boeken herstellen, boeken repareren, herinbinden van boeken, boeken EHBO, papierrestauratie, papierrestaurateur, boekenrestaurateur, papier restaurateur, boeken restaurateur, boekrestaurateur, papierrestaurator, papier restaurator, boekenrestaurator, boekrestaurator, boeken restaurator, boek restaurator, conservering, erkend restaurateur, restauratieatelier, CORES, restauratie van handschriften, restauratie van getijdenboeken, restauratie van verluchte handschriften, restauratie van incunabelen, restauratie van oude drukken
restauratie
boekrestauratie, boekrestaurator
Restauratie van globes, wereldbollen
Restauratieatelier Dumarey
Stationsstraat 58
B-8460 Oudenburg
GSM 0497 90 19 42
info@papier-restauratie.be
BE 0781 283 233

Boeken en papier ontschimmelen via gammastralen

vriesdrogen archief


Boekenrestauratie , restauratie van boeken, boekrestauratie
Boekenrestauratie papierrestauratie Dumarey
Disclaimer          Nl    |    Fr     |      www.boekenrestauratie.be   |      Gastenboek      |