boekrestauratie, boekenrestauratie, boeken restauratie, boek restauratie, boeken EHBO
Cores

Boekbinder

Boekbinden

Restauratie


Restauratieatelier Dumarey dé restauratie specialist, restauratie expert, restauratie deskundige, restaurateur voor de restauratie van boeken, de restauratie van papier, de restauratie van affiches, de restauratie van strips, de restauratie van aquarellen, de restauratie van tekeningen, de restauratie van kaarten, de restauratie van posters, de restauratie van handschriften, de restauratie van gravures, de restauratie van etsen, de restauratie van litho's, de restauratie van kunst op papier, de restauratie van zegels, restauratie van perkament, ...
Specialisten werk; kunstenaar, professionele restauraties, kunst, restauratie experten, restauratie van manuscripten, restauratie van autografen, restauratie van schoolkaarten, restauratie van landkaarten, restauratie van schoolprenten, restauratie van popp kaarten, restauratie van registers, restauratie van leggers, restauratie W.O., herstellen van scheuren, verwijderen vlekken, bleken van papier, verwijderen van foxing, ervaren restauateur, restauratie van vergeeld papier
CORES erkend restauratievakman van boeken en archief
Restauratieatelier Dumarey
Stationsstraat 58
B-8460 Oudenburg
GSM 0497 90 19 42
info@papier-restauratie.be
BE 0781 283 233

Boekenrestauratie papierrestauratie Dumarey
Disclaimer          Nl    |    Fr     |      www.boekenrestauratie.be   |      Gastenboek      |

Share |
boekrestauratie
boekenrestauratie
Papier- en boekrestaurator
boekenrestauratie
papierrestauratie
archiefrestauratie
restauratieatelier
papierrestauratie
boekrestauratie
boekenrestauratie
papierrestauratie
archiefrestauratie
coresatelier, erkend coresatelier, cores, restauratievakman van boeken en archief, restauratievakman van papier, atelier, restauratie, conservatie, boeken, archief, archiefrestauratie, papier, erkend, restauratieatelier, restauratrice, papier, perkament, gravures, kaarten, charters, zuurvrije dozen, ontzuren, archieven, bibliotheken, musea, reversibel, aquarellen, gouaches, West-Vlaanderen, bewaar de bibliotheken, gedrukt erfgoed, geschreven erfgoed, erfgoed bewaarder, archiefstukken, collecties boeken, restauratie, eerstelijnszorg, boeken restauratie, papier restauratie, perkamentrestauratie, zegel, perkamenten band, papieren band, boeken ehbo, conserverende doos, zuurvrije doos, overslagdoos, boekhersteller, Cores studenten, Coresstudenten, Brugge, Vlaanderen, samenwerking, samenwerkingsverband, vlakken perkament, calamiteiten, schimmelbehandeling, screening, archief, collecties, behoudsmedewerker, inktvraat, documenten, registers, atlassen, akten, posters, tekeningen, Syntra-West, Dumarey, Oudenburg, archief ontsluiten, boekbinder, boekbinden, conservator-restaurator, erfgoedconsulent, Conservering van bibliotheekcollecties, UPLA, competentieplatform, docent, Martine Eeckhout, Marijn de Valk, Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief, digitaliseren, erfgoedinstellingen, Karel Velle, stadsarchief, Bisdom en Grootseminarie, Openbare Bibliotheek, erfgoedpartners, Rijksarchief, archiefdiensten, bisdom, grootseminarie, OCMW, erfgoedcel, calamiteitenserviceOost-Vlaanderen, Oudenburg, Cores erkend, Cores erkend restauratieatelierrestaurateur, restauratievakman, boekrestauratie, erkend CORES, boekenrestauratie, restauratie boeken, boekhersteller, boeken herstellen, boeken repareren, herinbinden van boeken, boeken EHBO, papierrestauratie, papierrestaurateur, boekenrestaurateur, papier restaurateur, boeken restaurateur, boekrestaurateur, papierrestaurator, papier restaurator, boekenrestaurator, boekrestaurator, boeken restaurator, boek restaurator, conservering, erkend restaurateur, restauratieatelier, CORES, restauratie van handschriften, restauratie van getijdenboeken, restauratie van verluchte handschriften, restauratie van incunabelen, restauratie van oude drukken
aanbevolen restaurator, aanbevolen papierrestaurator, aanbevolen boekrestaurator, aanbevolen restaurateur, aanbevolen papierrestaurateur, aanbevolen boekenrestaurateur, aanbevolen restauratieatelier, erkend restaurator, erkend restauratieatelier, erkend restaurateur, gereputeerd restauratieatelier, gereputeerd restaurator, gereputeerd restaurateur

boekrestaurator
ls restaurator volgde ik de restauratieopleidingen van Cores* :
         - restauratievakman van kunst op papier
         - restauratievakman van boeken, papier en archief
         - handboekbinder
en hou ik me nog permanent bezig met bijscholen.

De opleidingen die ik kreeg waren zowel theoretisch-, technische-wetenschappelijk als praktisch gericht. Ik kreeg er de gelegenheid te mogen werken aan originele stukken van het Rijksarchief Brugge, het OCMW-archief, het Stadsarchief- en de Openbare Bibliotheek van Brugge. Positief aan deze opleiding, is aldus dat er geen kloof is tussen het werkveld en de opleiding.

Als restauratieatelier kunnen wij conservatie- en restauratie werken uitvoeren op vlak papier, boeken en boekbanden, perkament, zegels in was en schellak, waaiers in papier en/of perkament, ect.... voor privé personen, bibliofielen, (kunst)handelaars en antiquariaten.

Maar ook archieven, bibliotheken en musea
zijn hier aan het goede adres!

Dat erfgoed een grote verantwoordelijkheid is, daar zijn we ons in restauratieatelier Dumarey van bewust. De conservator/directeur of bibliothecaris wordt dagdagelijks geconfronteerd met het behoud en de ontsluiting van een collectie of fonds. Een collectie staat dus niet op zich, maar maakt deel uit van een breder geheel. Het nieuwe erfgoeddecreet biedt museum, archief en erfgoedbibliotheek dan ook nieuwe uitdagingen om hun basisfuncties van verzamelen, behouden, beheren, onderzoeken en de publieksgerichte functie te organiseren.

Restauratieatelier Dumarey kan archieven en bibliotheken helpen met de aanpak van hun bijzondere verzameling via het topstukkendecreet. We houden ons hierbij aan de ethisch aanvaarde code van het E.C.C.O. waarbij alle behandelingen zoveel mogelijk reversibel zijn en waarbij de nadruk ligt op conserveren en preserveren boven het restaureren. Van elke conservatie/restauratie wordt dus ook een uitvoerig restauratieverslag geschreven waarin alle behandelingen nauwgezet worden beschreven. De nieuwe visie op erfgoed toont echter enkel verschuivingen, waarbij de nadruk meer en meer komt te liggen op digitaliseren van volledige collecties.
De degradatie van sommige collecties is vandaag de dag soms echter zo ver gevorderd dat een efficiënte en dringende conserveringsstrategie nodig is. Er is niet altijd tijd en geld om alles stuk per stuk te bekijken. Als restauratieatelier kunnen wij archieven en bibliotheken ook helpen bij het efficiënt aanpakken van collecties boeken via boeken EHBO, collecties charters, schade-inventarissenboekrestauratie, etc...Hiervoor kan ik rekenen op de samenwerking met nog twee andere restauratoren,
die dezelfde opleiding genoten als ik, via ons samenwerkings verband C&R Assistance.         
Cores is het Competentieplatform voor Conservering en Restauratie van Boeken en Archief en is een gezamenlijk initiatief van het Rijksarchief en het Stadsarchief Brugge, de archiefdiensten van Bisdom Brugge en Seminarie Brugge, het OCMW-archief, Erfgoedcel Brugge en Openbare Bibliotheek Brugge en Syntra West waarbij activiteiten rond restauratie en conservering van boeken en archief, onderzoek, opleiding en dienstverleningen mede met de expertise van deze partners worden gebundeld ten gunste van de erfgoedsector.
Boekenrestauratie, boekrestauratie, boekenrestaurateur, boekrestaurator, boekrestaurateur, boekenrestauratie

Als erkend restaurator conserveren en restaureren we: papierenbanden, linnenbanden, lerenband en perkamentenbanden.
Dit kan gaan van: (staten)bijbels, fotoalbums, strips, registers, tot zelfs kleine brochures en handleiding... maar ook meer bijzondere boeken als manuscripten, eerste drukken, getijdenboeken, ommelopers, antiphonaria, incunabelen of wiegedrukken, cartholaria, etc...
Het te behandelen boekblok kan zowel uit papier als uit perkament bestaan en de platten zowel uit karton als uit hout.

Hoe we daarbij te werk gaan hangt van vele factoren af. Welke soort binding is het, wat is de oorzaak van de schade, wat is het doel van de restauratie. Wordt het boek tentoongesteld, in een boekenkast bewaard, wordt het frequent geraadpleegd of zit het te strak in zijn band om te kunnen digitaliseren.

Op professionele manier een boek herstellen? Bekijk hier enkele van onze restauraties.
Aarzel niet om contact op te nemen voor een gratis vrijblijvende offert en advies.

Bij de boeken restauratie kunnen we u ook volgende opties aanbieden:
 

 
Papierrestauratie , papierrestaurator
Wij restaureren en conserveren alle werken en documenten en kunstwerken op papier; gravures, aquarellen, gouaches, tekeningen en schetsen, brieven, akten, autografen en ook kalkpapier en bouwkundige plannen.
Wanneer gaan we papier restaureren?
De oorzaken van verval van papier kunnen zijn:
Wij conserveren en restaureren documenten, kunst en objecten in papier:Kunst op papier (houtsnedes, kopergravures, etsen, (chromo)litho's, aquatinten, droge naald, zeefdrukken, tekeningen en schetsen, aquarellen, gouaches, ...), affiches en posters, , bouwplannen (op kalk, blauwdrukken), waaiers op papier, karton of perkament, dozen (hoedendozen,...)

Wij reinigen het papier en verwijderen vlekken en plakband, ontzuren en bufferen papier, herstellen scheuren, vullen ontbrekende stukken en randen aan (aanstukken of aanvezelen), we vlakken en werken van plooien weg, we doubleren verzwakt papier, verwijderen foxing en behandelen inktvraat en kopervraat,...Restauratie van gravures en kunst op papier

Een scheur in een gravure. Bruine vlekken op het papier.

Wij restaureren alle kunstwerken op papier: houtsnedes, kopergravures, etsen, (chromo)litho's, aquatinten, droge naald, zeefdrukken, tekeningen en schetsen, aquarellen, gouaches,....

Aarzel niet om contact op te nemen voor een gratis vrijblijvende offert en advies.

We kunnen u ook volgende opties aanbieden:
 


Restauratie van archiefstukken en collecties erfgoed van documentatiecentra

Materiele zorg en eerstelijnszorg voor archieven en documentatiecentra.

Wij conserveren en restaureren alle archiefstukken en documentair erfgoed op papier en perkament.

Het kan gaan over:
Wij maken een schade-inventaris van uw collectieEen ongeluk is snel gebeurd
Wanneer zich een calamiteit in uw bibliotheek, archief of documentatiecentrum voordoet, dient er snel, daadkrachtig en deskundig te worden opgetreden om roet- en waterschade tot een minimum te kunnen beperken.
In geval van een calamiteit kunnen we helpen bij het evacueren van uw bibliotheek of archief. We kunnen de stukken inpakken en naar een vriesruimte brengen om vervolgens door ons te laten vriesdrogen.

Voor de eerste hulp bij calamiteiten klik hier
.


HANDEL VOOR HET KALF VERDRONKEN IS

Waterschade en brand kunnen de volledige collectie vernietigen. Iedereen die archief, boeken en documentatie bijhoudt, wil dergelijke rampen vermijden. Om voorbereid te zijn op een eventuele ramp stelt men dus best een calamiteitenplan op en neem eventueel een calamiteitenverzekering.

Wij kunnen u adviseren bij:
IS RESTAURATIE NODIG NA EEN CALAMITEIT

Na een calamiteit is het dikwijls nodig de boeken en archiefstukken te reinigen.
Wij helpen graag met het:
Verder restaureren we uw archiefbescheiden, boeken en perkament na een brand of waterschade.
Bij grote collecties werken wij daarvoor samen met C&R assistance een samenwerkings verband van boekenrestaurateurs

Trefwoorden:

Restauratieatelier de lakzegel docente boekenrestauratie incunabelen autografen fasedoos boekrestauratie papierrestauratie boekenrestaurateur boeken restaurateur kartonnage papierrestaurateur papier restaurateur pigmenten papier boeken atelier dumarey boekrestaurateur, restauratieatelier Dumarey, papierrestaurator, papier restaurator, boekenrestaurator, boekrestaurator boeken restaurator boek restaurator restauratrice restaurateur globes restauratie restauratievakman conservator-restaurator perkament globes restauratie herstellen van boeken kapotte boeken scheuren vlekken plakband kreuken vlakken waaiers gravures etsen litho's kaarten affiches conservatie archivalia, manuscripten charters zuurvrije dozen fasedozen foxing ontzuren bufferen,aanvezelen japans papier archieven bibliotheken musea reversibel aquarellen gouaches kunst kunst op papier incunabel wiegedruk antiquariaat antiquarisch oudenburg west-vlaanderen prenten antifonarium gezangen boek scribent  boekrestauratie solander box solander doos overslagdoos, boekenrestauratie,  overslag doos dozen kartonnage bijzondere collecties professionele restaurateur rood rot ECCO CORES Rijksarchief bibliotheek bewaar bibliotheek digitaliseren erfgoed getijdenboek boeken EHBO bevolkingsboeken register aanzuigtafel relaxeren bevochtigen calques restauratie calques bouwplannen restauratie bouwplannen verwijderen van plakband kadastraal plan calamiteitenplan calamiteiten brand schimmel insecten schimmelbehandeling schimmeltest gammastralen architectuurarchieven lichtdrukken blauwdrukken vooronderzoek restauratie van waaiers restauratie van globes, restauratie offerte bestek, historisch onderzoek, archief ontsluiten, boekbinder, boekbinden, erfgoedconsulent conservering van bibliotheekcollecties boekherstel reparatie, atlassen bibliofiele uitgaven, erkend, erkend restauratieatelier erkende restauratievakman handschriften, verluchte handschriften, getijdenboek tekening, tekeningen, CORES atelier, coresatelier cores atelier cores opleiding cores erkend, CORES erkend, CORES opleiding boeken- en archief, restauratie atelier helmond antiek restauratie restauratievakman boeken- en archief, zuurvrije berging zuurvrij charters met zegels, zegelrestauratie, zegel restauratie charters vlakke perkament vlakken doubleren, verstevingen, boekrestaurator, scheuren herstellen, ruggen herstellen, eerstelijnszorg, eerstelijns zorg eerstelijns conservering restauratieprojecten conservatieprojecten boekenrestaurateur digitaliseringsprojecten gouache pastel aquarel,archief preservatie, vergeeld papier, bleken, bruine vlekjes, plakband verwijderen, vlekken verwijderen, boeken herstellen, rug herstellen, ruggen herstellen losse bladeren, losse pagina's, natte boeken, nat papier, drogen van boeken drogen van papier, drogen van documenten natte documenten vochtig papier vochtige boeken vriesdrogen calamiteitenservice docent Martine Eeckhout, Marijn de Valk, Nicole Dumarey schaderegistratie schade-inventarisatie UPLA, erfgoedcollectie erfgoedcollecties bewaarbibliotheek schadevormen inktvraat kopervraat instukken consolideren picturale laag miniaturen waszegel waszegels ouwel akte aktes documenten, boekenrestauratie, oorkonde, boekverluchting, middeleeuwse handschriften boekenrestauratie chirografen, kloosterband, kloosterbanden psalter bijbel, bijbels stadsarchief gemeente archief VVBAD KU Leuven koninklijke bibliotheek Brugge Brussel Antwerpen bachelor master master in de restauratie master in de restauratie van boeken en papier fase doos popp kaart figuratieve kaart figuratieve kaarten gratis offerte advies restauratieverslag schadedossier professioneel professionele restauratie professioneel restauratieatelier

www.archiefdiensten.be

www.archiefhulp.be

www.bibliotheekdiensten.be

www.bibliotheekhulp.be

www.boek-in-nood.be

www.boekbindatelier.be

www.boekendokter.eu

www.boekenkliniek.eu

www.boekenwacht.be

www.boekhersteller.be

www.boekinnood.be

www.boekrestaurator.be

www.calamiteitenplan.be

www.conservator-restaurateur.be

www.cores-atelier.be

www.coresateliers.be

www.red-een-boek.be

www.restauratieateliers.be

www.restauratievakman.be

www.restauratoren.be

www.schimmelbehandeling.be

www.ziekeboeken.be

www.boekenrestaurateur.be

www.boekrestaurateur.be

www.papierrestaurator.be

www.papierrestaurateur.be

www.archiefrestauratie.be

www.archiefrestaurator.be

www.archiefrestaurateur.be


boekrestaurator, boekrestauratie, boekenrestaurator, boekenrestaurateur, restauratie van boeken, papierrestauratie, papierrestaurator, papierrestaurateur, papier- en boekrestaurator, archiefrestauratie, archiefrestaurator, archiefrestaurateur, restauratie van papier, restauratie van archief
restauratie van schilderijen op papier


restauratie van kunst op papier